หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
นายเนตรนรินทร์ คำเรืองบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
เมืองเก่าโบราณ   เนินดินฐานคูเมือง
ลือเลื่องน้ำน้ำซับ   คุณค่านับอนันต์
ไม้หลากพันธ์ป่าชุมชน   คำมากล้น"จำปีสิรินธร"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ยินดีต้อนรับ
แหล่งรวมสถานที่ท่องเทียวที่สำคัญ ในตำบลซับจำปา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ซับจำปา
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ๑๕๒๓๐
1
2
3
 
 
ขนมกายาสารท
  
 
ป่าจำปีสิรินธร
  
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ซับจำปา อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ส.ค. 2554
 
 
     
   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการของกฏหมายแ [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบอ [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
   
อบต.ชัยบาดาล ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวลำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อถนนสายทรัพย์สำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านซับน้อย ตำ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลังรับซื้อขยะมีมูลค่า ในโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.โพตลาดแก้ว เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง อัตรากำลังพนักงานจ้างตามภารกิจ พ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยญวณหมู่ที่ 4 ,หมู่ 3,และหมู่ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านข่อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดตาเพชร [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดตาเพชร ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดตาเพชร ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.กุดตาเพชร ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดตาเพชร ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระเบียน วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน โดย นายสมใจ อินทนิล นา [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระเบียน วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสมใจ อินทนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับจำปา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
 
     
 
   
   
ที่ ลบ 0023.5/ว 885 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.5/887 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ที่ ลบ 0023.5/ว 884 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 880 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ลบ 0023.5/ว 2903 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.3/ว 867 ลว.15 มิ.ย.64 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564ฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ลบ 0023.5/ว 863 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่่อง แจ้งการโอนรายได้ด้านป่าไม้และน้ำบาดาลประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม นส ด่วน ที่ ลบ 0023.4/ว 2781 ลว 9 มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นส ด่วน ที่ ลบ 0023.4/ว 2782 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ที่ ลบ 0023.5/ว 846 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่่ 2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.5/ว 845 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
ที่ ลบ 0023.5/ว 844 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ 0023.5/ว 843 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาธีธุรกิจเฉพาะฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ที่ ลบ 0023.5/ว 842 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให่้แก่ผู้พิการฯ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.5/; 841 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 848 ลว.9 มิ.ย.64 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 839 ลว.9 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษา [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ลบ 0023.5/ว 838 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/837 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 107 
 
   
 
   
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1790  ตอบ 138  
ลูกสาวตามหาพ่อที่ไม่ได้เจอกัน20กว่าปี (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 298  ตอบ 0  
 
   
 
   
   
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : ๐๘๑-๗๙๕-๓๓๔๕
 
องค์การบริหารตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ : 036-788-101 โทรสาร : 036-788-101
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารตำบลซับจำปา