หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-0218468 อบต.โทรศัพท์/โทรสาร 036-788101
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางศิริรัตน์ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-155-8510
นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-266-0766
--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรจรี แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-056-3509
--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม