หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-0218468 อบต.โทรศัพท์/โทรสาร 036-788101
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศิริรัตน์ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-155-8510


นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-266-0766


นายพนม ชัยรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-237-9495


นางสาวรจรี แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-056-3509


นางสาวสลวยเกศ สว่างแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-338-6155